Joe's Cabin Restaurant + Marine Bar

Prime Rib Hash Bowl

$23.70